Protecció de dades

Protecció de dades

Actualitzat a 3 de gener de 2019.

A continuació es facilita informació sobre determinats tractaments de dades personals que realitza TALLERS CARALT TARRÉS, SL, de conformitat amb el que preveu el Reglament (UE) 679/2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD) i LOPDGDD (Llei Orgànica de Protecció de Dades i Garantia de Drets Digitals).

S’informa els usuaris que les seves dades seran tractades confidencialment tractant-se amb les finalitats que s’indiquen en cada cas.

En accedir als diferents formularis de la web, vostè haurà d’emplenar obligatòriament els camps que se li sol·licitin marcats amb asterisc o com a obligatoris, sent requisit necessari perquè en cada cas puguem tramitar la sol·licitud o prestar el servei que sol·licita.

Així mateix, prèviament al registre i enviament del formulari amb les seves dades personals, caldrà que marqui preceptivament la casella de selecció prevista a aquest efecte, significant tal acció que ha llegit, comprès la informació sobre dades personals i que presta el seu consentiment per al tractament de les seves dades quan això sigui preceptiu.

TALLERS CARALT TARRÉS, SL, no es fa responsable del compliment de la normativa de protecció de dades de tercers propietaris d’altres portals a la qual es puguin enllaçar webs a través d’aquest portal o que hagin pogut establir links al mateix, per la qual cosa l’Usuari és el responsable de les dades personals que pugui proporcionar-los.

 

QUÍ ÉS EL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES PERSONALS?

– Identitat: TALLERS CARALT TARRÉS, SL, CIF: B-63063127

Direcció postal: Pg. Del Ter, 24 -08560- Manlleu- (Barcelona)

– Telèfon: 93 8510283

– Correu electrònico: info@caralttarres.cat

 

AMB QUINES FINALITATS TRACTEM LES SEVES DADES PERSONALS I PER QUANT TEMPS ES CONSERVARAN?

Les dades que li sol·licitem i tractem poden tenir diferents finalitats i guardar-se durant diferents períodes de temps:

Quan emplena el formulari de contactes per a demanar-nos algun tipus d’informació, li sol·licitem el seu nom, cognoms, email i telèfon, amb la finalitat de rebre i atendre la seva petició. Quan ho hagi consentit, també tractarem les seves dades per a enviar-li comunicacions comercials a través de qualsevol mitjà fins i tot electrònic.

Les dades es conservaran fins que s’hagi aconseguit la finalitat del tractament o quan sol·liciti el cessament de l’activitat.

 

QUINA ÉS LA LEGITIMACIÓ PER Al TRACTAMENT DE LES SEVES DADES?

La base jurídica per al tractament de les seves dades amb la finalitat d’enviar-los comunicacions comercials quan no és client, atendre les seves peticions d’informació de qualsevol tipus, fins i tot d’elaboració de pressupostos, és el consentiment que ens presta en marcar les caselles a aquest efecte.

Té dret a retirar el seu consentiment en qualsevol moment sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

En qualsevol moment podrà oposar-se al tractament de les seves dades personals amb finalitats promocionals, podent enviar un escrit a aquest efecte a la següent adreça electrònica info@caralttarres.cat i cessarem de tractar les seves dades amb aquestes finalitats.

 

QUÍ SÓN ELS DESTINATARIS DEL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES?

Les seves dades personals es tractaran pel responsable del tractament, cedint-se solament en els supòsits previstos legalment.

 

QUINS SÓN ELS SEUS DRETS QUAN ENS FACILITA LES SEVES DADES?

Té dret a obtenir confirmació sobre si es tracten dades personals que el concerneixin, o no i, en tal cas, dret d’accés a aquests.

Té dret a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per a les finalitats que van ser recollits.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, podrà oposar-se al tractament de les seves dades.

En determinades circumstàncies, podrà sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

També tindrà dret a la portabilitat en determinades circumstàncies, rebre les dades personals que incumbeixen i que ens hagi facilitat en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica, i al fet que es transmetin a altres responsables del tractament quan l’estat de la tècnica ho permeti.

Per a l’efectiu exercici dels drets indicats, haurà d’enviar un escrit a aquest efecte dirigit al responsable, a la següent adreça: Pg. Del Ter, 24 -08650- Manlleu- (Barcelona) o enviant un correu electrònic a info@caralttarres.cat. Haurà d’acompanyar còpia del DNI, passaport o un altre document que li identifiqui, excepte en el cas que usi la seva signatura electrònica.

Deixarem de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Així mateix l’informem que té dret a presentar una reclamació davant una autoritat de control com ho és l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, podent contactar amb ella en la direcció c. Jorge Juan,6, -28002-Madrid-.

© Tots els drets reservats.